Regulamin wynajmu pokoi
I Postanowienia ogólne§ 1

 1. Osobą świadczącą usługę wynajmu pokoi noclegowych jest Aleksandra Hutyra, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowo Handlowa Aleksandra Hutyra, NIP: 5832811390, ul. Spadochroniarzy 8A, 80-298 Gdańsk, zwana dalej "Właścicielką".

§ 2

 1. Przez pobranie kluczy do pokoju jego najemca zawiera z Właścicielką umowę najmu pokoju noclegowego na czas określony, określony w dobach, i zobowiązuje się stosować zasady wynikające z niniejszego regulaminu i cennika, o którym mowa w pkt II ust.

§ 3

 1. Niezdanie kluczy do pokoju po upływie okresu trwania umowy najmu nie powoduje przekształcenia zawartej umowy w umowę na czas nieokreślony. Maksymalny okres, na jaki może zostać zawarta umowa to 1 doba.

§ 4

 1. Najemca nie ma prawa do oddania najętego pokoju noclegowego do bezpłatnego używania osobie trzeciej ani do jego podnajęcia. W pokoju nie może nocować więcej osób aniżeli łóżek znajduje się na jego wyposażeniu.

§ 5

 1. Doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 09.30 dnia na stępnego.

§ 6

 1. Recepcja czynna jest całodobowo.

§ 7

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 6.00.

§ 8

 1. Obiekt objęty monitoringiem


II Zawarcie umowy, korzystanie z pokoju gościnnego, płatności i zakończenie umowy najmu

§ 1

 1. Zawierając umowę najmu pokoju gościnnego najemca okazuje dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport i oświadcza, na jaki czas zawiera umowę. Jeżeli pokój noclegowego nie był wcześniej zarezerwowany przez najemcę dany pokój może zostać mu wynajęty na żądany okres o ile Właścicielka dysponuje w tym okresie wolnymi pokojami.

§ 2

 1. Dowodem zawarcia umowy jest wydane najemcy faktury lub paragonu w dniu zameldowania .

§ 3

 1. Cennik najmu pokoi noclegowych dostępny jest w lokalu przedsiębiorstwa Właścicielki oraz na stronie internetowej: www.parkingprzylotniskugdańsk.pl.

§ 4

 1. Najemca poprzez zawarcie umowy najmu pokoju gościnnego oświadcza, że zapoznał się z cennikiem przed zawarciem umowy.

§ 5

 1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania czynszu najmu w momencie pobrania kluczy do pokoju.

§ 6

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu pokoju należy zgłaszać w recepcji w pierwszym dniu umowy, w późniejszym czasie reklamacja nie będzie uwzględniona.

§ 7

 1. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pokoju przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych, przede wszystkim poprzez zamykanie drzwi i okien pokoju przy każdym jego opuszczeniu.

§ 8

 1. W razie wygaśnięcia umowy najmu i niezwolnienia najętego pokoju noclegowego, najemca obowiązany jest do zapłaty należności z tytułu bezumownego korzystania z pokoju noclegowego w wysokości trzykrotnej stawki czynszu najmu za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z pokoju noclegowego. Od należności z tytułu umowy najmu pokoju noclegowego oraz należności z tytułu bezumownego korzystania z pokoju noclegowego nieuiszczonych w terminie naliczane będą odsetki maksymalne za opóźnienie. Terminem zapłaty należności z tytułu bezumownego korzystania z pokoju noclegowego jest każda kolejna doba zajmowania pokoju.

§ 9

 1. Właścicielka ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu w razie uporczywego bądź rażącego naruszania ciszy nocnej przez najemcę lub osobę mu towarzyszącą bądź w razie innego rażącego zakłócania pobytu innym najemcom.

§ 10

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju, jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.


III Odpowiedzialność za szkody

§ 1

 1. Najemca jest zobowiązany do dbania o powierzone mu mienie i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Właścicielki oraz osobom trzecim spowodowane przez siebie lub osoby mu towarzyszące. Najemca obowiązany jest pokryć wszelkie szkody najpóźniej w przedostatnim dniu pobytu.

§ 2

 1. Właścicielka nie odpowiada za szkody inne aniżeli wyrządzone umyślnie przez nią bądź osobę działającą w jej imieniu, chyba że szkoda jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania a z roszczeniem występuje konsument. W szczególności Właścicielka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

§ 3

 1. Właścicielce przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do najętego pokoju, w razie nieuregulowania czynszu najmu oraz tytułem pokrycia szkód wyrządzonych przez najemcę lub osobę mu towarzyszącą, na podstawie art. 850 w zw. z art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego.


III Odpowiedzialność za szkody

§ 1

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 r.